महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे.
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 5वी / Pre Upper Primary Scholarship Examination Std 5th (PUP)
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 8वी / Pre Secondary Scholarship Examination Std 8th (PSS)
फेब्रुवारी - 2017
   

 
इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षेचे प्रमाणपत्र व गुणपत्रकाची सॉफ्ट कॉपी संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. त्याची चांगल्या प्रतीच्या कागदावर प्रिंट काढून विद्यार्थ्यांना द्यावी. विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार प्रमाणपत्र व गुणपत्रकाची सॉफ्ट कॉपी द्यावी. सदर प्रमाणपत्र व गुणपत्रक छपाई करून देण्यात येणार नाही. Please use google chrome browser for certification & marksheet. अंतिम निकाल ( विद्यार्थी व पालकांसाठी ) पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
5th (PUP) 8th (PSS)
शाळा लॉगिन School Login
 
युडायस कोड UDISE CODE
 
पासवर्ड Password
 
शाळेचे नाव School Name
 
 


 

 


मदत कक्ष / Help Desk :

PUP (इ. ५वी):7720059005
PUP (इ. ५वी) ई-मेल: mscepup@gmail.com


PSS (इ. ८वी):8380089005
PSS (इ. ८वी) ई-मेल: mscepss@gmail.com

सकाळी 10.00 AM ते सायंकाळी 6.00 PM

 
 
 

 
EO / BEO Login
 
लॉगिन आय डी Login Id

पासवर्ड Password