महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे.
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 5वी / Pre Upper Primary Scholarship Examination Std 5th (PUP)
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 8वी / Pre Secondary Scholarship Examination Std 8th (PSS)
फेब्रुवारी - 2017
   

 
सूचना- सर्व जिल्ह्यातील सर्व शाळांच्या विद्यार्त्याचे प्रवेश पत्र (Hall Tickets) शाळा लॉगिन वर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
शाळा लॉगिन School Login
 
युडायस कोड UDISE CODE
 
पासवर्ड Password
 
शाळेचे नाव School Name
 
 


 

 


मदत कक्ष / Help Desk :

PUP (इ. ५वी):7720091003,7720069006,7720059005
PUP (इ. ५वी) ई-मेल: mscepup@gmail.com


PSS (इ. ८वी):8380042001,8380094008,8380089005
PSS (इ. ८वी) ई-मेल: mscepss@gmail.com

सकाळी 10.00 AM ते सायंकाळी 6.00 PM

 
 
 

 
EO / BEO Login
 
लॉगिन आय डी Login Id

पासवर्ड Password