महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे.
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 5वी / Pre Upper Primary Scholarship Examination Std 5th (PUP)
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 8वी / Pre Secondary Scholarship Examination Std 8th (PSS)
फेब्रुवारी - 2017
   

 
कृपया School Login करण्यापूर्वी "आवेदन पत्र भरण्याबाबत सूचना " काळजी पूर्वक वाचाव्यात व नंतरच School Login करावे. गरज पडली तरच Help Line ला फोन करावे.
शाळा लॉगिन School Login
 
युडायस कोड UDISE CODE
 
पासवर्ड Password
 
शाळेचे नाव School Name
 
 


 

 


मदत कक्ष / Help Desk :

PUP (इ. ५वी):7720091003,7720069006,7720059005
PUP (इ. ५वी) ई-मेल: mscepup@gmail.com


PSS (इ. ८वी):8380042001,8380094008,8380089005
PSS (इ. ८वी) ई-मेल: mscepss@gmail.com

सकाळी 10.00 AM ते सायंकाळी 6.00 PM

 
 
 

 
EO / BEO Login
 
लॉगिन आय डी Login Id

पासवर्ड Password